Algemene voorwaarden

 1. Algemene info
  1. Deze voorwaarden beheersen de huidige en toekomstige contractuele relatie(s) tussen GABRINI BV(BA), handel drijvend onder de benaming ‘Silhouette’, met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 22, met KBO nr.: 0467.063.314 ( silhouette.be ) (hierna: Silhouette) en de Klant, en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen, daarbij inbegrepen: het verkopen van lingerie, badmode, nachtmode en accessoires en dit zowel voor mannen, vrouwen als kinderen,  het verstrekken van adviezen, het laten leveren van deze goederen, ….
 2. Toepasselijkheid, aanvaarding en kennisname
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Silhouette.
  2. De Klant heeft deze voorwaarden bij de aanvang van de relatie ontvangen, minstens hier op digitale wijze kennis van kunnen nemen via de website silhouette.be en erkent hierdoor kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden uiterlijk bij de aanvang van de relatie tussen partijen, de mogelijkheid te hebben gekregen hierover vragen te stellen, aldus ze begrepen te hebben én te aanvaarden.
  3. Door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling of het aankopen van een product, al dan niet via de webshop, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden met uitsluiting van eventuele eigen voorwaarden (in welke vorm dan ook, weze het standaardovereenkomsten, inkoopvoorwaarden, …). De uitvoering van de overeenkomst bewijst deze aanvaarding zonder voorbehoud.
  4. Partijen erkennen en aanvaarden de kennisgeving middels e-mail als rechtsgeldig en gebruikelijk tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Snelheid van communicatie en kennisgeving wordt immers in het belang geacht van beide partijen voor de best mogelijke totstandkoming uitvoering van de overeenkomst. Partijen geven bij de aanvang van de handelsrelatie hun coördinaten op en elke kennisgeving wordt geacht op basis hiervan afdoende te gebeuren. Partijen verbinden zich ertoe om elke wijziging in deze gegevens spontaan en onmiddellijk te melden.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. Informatie
   1. Het ter beschikking stellen van prijslijsten of andere documentatie gebeurt enkel ter inlichting en zonder enige verbintenis in hoofde van het bedrijf
   2. Prijsopgaves van Silhouette zijn geldig gedurende een periode van 30 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders vermeld. Silhouette is enkel gehouden door deze prijsopgaves indien de aanvaarding door de Klant binnen voormelde termijn Silhouette schriftelijk bereikt.
  2. De overeenkomst
   1. Een overeenkomst, hoe ook genaamd, komt tot stand na aanvaarding van het door de Klant gedane aanbod door het bevoegde orgaan van Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Silhouette haar bevestiging verzendt, of wanneer Silhouette de uitvoering van de overeenkomst aanvat.
   2. Aan kennelijke verschrijvingen/schrijffouten kan Silhouette niet gehouden worden. De in de winkel vermelde prijzen hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie.
  3. Levering en uitvoering
   1. De leveringstermijnen worden aangegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend voor Silhouette tenzij andersluidend, uitdrukkelijk én schriftelijk overeengekomen.
   2. Silhouette is in ieder geval niet meer aan afgesproken termijnen gebonden:
  4. bij elke tekortkoming van welke aard ook vanwege de Klant
  5. ingeval van overmacht of vreemde oorzaak bij Silhouette: o.a. machinebreuk, gebrek aan grondstoffen, niet-levering van onze leveranciers, bij brand, ongevallen, stakingen, slecht weer, enz...
  6. door toedoen van derden
  7. wijzigingen of aanpassingen aan de bestelling
   1. De opgegeven leveringstermijn neemt een aanvang na ontvangst door Silhouette van alle gegevens nodig voor de levering van de goederen én na betaling van de prijs.
   2. Een vertraging in de beoogde leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst lastens Silhouette of vernietiging van de overeenkomst.
  8. Online aanbiedingen via de webshop
   1. Alle (online)-aanbiedingen van Silhouette met betrekking tot de online-webshop zijn vrijblijvend en worden steeds gemaakt onder alle voorbehoud. In geval van tijdelijke aanbiedingen waaraan beperkte geldigheidsduur of bijzonder voorwaarden worden gekoppeld, zal Silhouette hier uitdrukkelijk melding van maken.
   2. De goederen worden geleverd volgens de beschikbaarheid van de goederen in de winkel. De opgegeven voorraad volgens de webshop kan onderhevig zijn aan wijzigingen op basis van verkopen van de betrokken goederen in de winkel. De voorraad die wordt weergegeven op de webshop is dan ook steeds louter indicatief.
 1. Prijs en betalingen
  1. De door Silhouette vermelde prijzen zijn inclusief btw maar exclusief eventuele verzendkosten, tenzij door Silhouette uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
  2. De betaling dient door de Klant uiterlijk bij het plaatsen van de bestelling te geschieden, tenzij Silhouette een latere betaling schriftelijk heeft toegelaten. Bezwaren ten aanzien van de hoogte van de door Silhouette in rekening gebrachte bedragen schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.
  3. Het is de Klant niet toegestaan een aan Silhouette verschuldigd bedrag te verrekenen met een eventuele vordering van de Klant op Silhouette.
  4. Kortingsbonnen, cadeaubonnen of waarde vouchers kunnen niet worden benut op de webshop. Deze kunnen op de webshop worden aangekocht maar kunnen niet als betaalmiddel worden aangewend voor een aankoop via de webshop zelf.
  5. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten aan een interestvoet van 10% op jaarbasis en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €75,00.
  6. Deze forfaitaire schadevergoeding en de geëiste intresten dekken in geen geval de kosten voor juridisch en technisch advies om de door de Klant verschuldigde bedragen te innen, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van 6 WBBH. Iedere laattijdige betaling wordt tevens verhoogd met een administratieve forfaitaire kost a rato van €35,00.
  7. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur dan wel de niet-nakoming door de Klant van haar essentiële verplichtingen vervat in deze overeenkomst, maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.
  8. Facturen die niet per aangetekende brief binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd.
  9. Silhouette heeft het recht om in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de levering te schorsen of de overeenkomst te annuleren naar haar keuze, voor het geheel of een gedeelte, in geval dat de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen door de Klant niet worden nageleefd. Deze schorsing of annulering is van toepassing onverminderd de andere gevolgen van het niet-respecteren van de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen door de Klant conform deze overeenkomst.
 1. Rechten en plichten van de partijen
   1. Algemeen
    1. De Klant erkent dat de door Silhouette in deze overeenkomst opgenomen verbintenissen louter inspanningsverbintenissen zijn.
    2. Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de Klant het recht om de betaling van het gehele factuurbedrag te schorsen of uit te stellen.
    3. Indien de Klant jegens Silhouette één of meer van haar uit de Wet, de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-volledig nakomt, is de Klant steeds, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens Silhouette gehouden haar alle schade te vergoeden die Silhouette dientengevolge lijdt. Deze bepaling laat onverlet het recht van Silhouette om jegens de Klant andere vorderingen (bijvoorbeeld nakoming) in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld ontbinding) te treffen.
    4. De Klant is jegens Silhouette aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte schade berokkend aan (personeel van) Silhouette of aan anderen dan partijen, eigendommen van (personeel van) Silhouette of van anderen dan Partijen, welke directe en/of indirecte schade veroorzaakt is door (personeel van) de Klant, door de Klant ingeschakelde anderen dan partijen.
    5. Silhouette is aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Silhouette toe te rekenen zware fout of opzet. Komt niet voor vergoeding in aanmerking:
     • bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;

     • opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken van de Klant;
   2. Webshop
    1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de terbeschikkingstelling van de online-webshop, de gebruik name hiervan en de uitvoering van de bestelling een inspanningsverbintenis uitmaken. Geringe wijzigingen aan de online-webshop, dewelke geen afbreuk doen aan de kwaliteit ervan, zijn toegestaan.
    2. Silhouette ziet toe op een nauwkeurige productomschrijving. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen en de beschrijving en/of weergave ervan, meldt Silhouette dit onverwijld aan de klant en behoudt Silhouette zich het recht voor af te zien van uitvoering van de bestelling mits restitutie van het reeds betaalde. Silhouette is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie op de online-webshop betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten of fouten in de prijszetting.
    3. Tijdens het gebruik van de online-webshop kan de klant een account aanmaken volgens de daartoe aangegeven wijze. De klant is zelf verantwoordelijk voor i) de correctheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens dewelke hij/zij verstrekt voor het aanmaken van het account en ii) voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die de klant tijdens het registratieproces verstrekt, zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy van Silhouette.
    4. De klant erkent het belang van het aanleveren van de nodige gegevens daar i) deze noodzakelijk zijn voor het aanmaken van een account op de online-webshop en ii) Silhouette diens dienstverlening hierop baseert. Onder door de klant aan te leveren gegevens wordt onder meer, doch niet beperkt, verstaan: naam, voornaam, (leverings-)adres, e-mail, betalingsgegevens.
    5. De klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van diens inloggegevens, zijnde diens gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord. Silhouette mag er bijgevolg van uitgaan dat de klant ook daadwerkelijk degene is die een account heeft aangemaakt en gebruik maakt van de online-webshop. Zodra de klant weet of reden heeft te vermoeden dat diens inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de klant dit per kerende aan Silhouette melden.
    6. De klant verbindt er zich toe om de online-webshop naar best vermogen te gebruiken, zoals een zorgvuldige en goede huisvader dit zou doen. De klant dient dan ook bij het gebruik van de online-webshop de Belgische en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.
    7. Silhouette behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de online-webshop. Silhouette is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te zijn jegens de klant, de inhoud en het functioneren van de online-webshop te veranderen, te onderbreken, stop te zetten, (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken indien zulks volgens haar noodzakelijk is.
    8. De klant dient over een adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op zijn computersystemen te beschikken. Indien de systemen van Silhouette of van haar andere klanten schade zouden lijden door uitwisseling van virussen of andere schadelijke bestanden door toedoen van de klant, is de deze laatste hiervoor integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van Silhouette. De klant vrijwaart Silhouette in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden die hierdoor schade (beweren) geleden (te) hebben.
    9. Silhouette heeft het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling de klant de toegang tot de online-webshop te ontzeggen en/of het account van de klant al dan niet tijdelijk te schorsen of permanent te verwijderen, in het bijzonder in de gevallen waarbij de klant zich op generlei wijze houdt aan onderhavige algemene voorwaarden.
 1. Risico’s, aansprakelijkheid en klachten
  1. De risico’s verbonden aan de goederen, waaronder diefstal, beschadiging of verlies, komen integraal ten laste van de klant vanaf het ogenblik van levering. Het vervoer of de verzending van de goederen zal steeds op risico van de klant plaatsvinden, zelfs ingeval het goed tijdens het vervoer of de verzending beschadigd geraakt.
  2. Een niet-conforme levering wordt in elk geval gedekt door de aanvaarding van de levering door de klant en komt alsdan niet in aanmerking voor enige vorm van schadeloosstelling door Silhouette. Partijen erkennen dat de voormelde aanvaarding zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend kan plaatsvinden.
  3. Voor zover Silhouette voor de levering van de goederen afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waaronder hulppersonen of leveranciers, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit gebeurlijke vertragingen of hun licht(st)e, herhaaldelijke fout, dan wel het niet-uitvoeren van een van de voornaamste verbintenissen wegens overmacht in hoofde van deze hulppersoon of leverancier. Hetzelfde geldt voor de afname van producten van derden.
  4. Silhouette kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor de aan haar toerekenbare tekortkomingen in geval van een eigen zware fout, opzettelijke fout, fraude of bedrog. In geval van aansprakelijkheid in hoofde van Silhouette blijft de vergoedbare schade beperkt tot directe materiële schade die het rechtstreekse gevolg zijn van een eigen zware fout, opzettelijke fout, bedrog of fraude en is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de door Silhouette afgesloten verzekering tussenkomst verleent, dan wel tot 20% van de betalingsprijs, met een maximum van 150,00 EUR indien de verzekering geen dekking verleent. Silhouette is niet aansprakelijk voor vermogensschade, onvoorzienbare schade, indirecte schade of gevolgschade.
  5. Iedere vordering van de klant tot schadevergoeding dient te worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn.
  6. De klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van diens inloggegevens voor de webshop. Silhouette gaat er immers van uit dat de handelingen die worden gesteld met een account van een welbepaalde klant handelingen zijn dewelke door de betrokken klant zelf worden verricht. Silhouette treft dan ook geen aansprakelijkheid, en is er niet toe gehouden om eventuele schadegevallen te vergoeden, ingeval er handelingen worden verricht met een account dewelke buiten weten om van de desbetreffende klant zijn gerealiseerd door toedoen van diefstal van identiteit, diefstal van de gebruikersnaam, diefstal van het wachtwoord of het hacken van het account van de klant.
  7. Silhouette garandeert niet dat de online-webshop te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is voor de klant.
  8. Silhouette is niet aansprakelijk voor schade dewelke voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de online-webshop door derden.
  9. Eventuele verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en/of online-webshops houdt geen aanbeveling of garantie in met betrekking tot deze andere websites en/of online-webshops, en dit onder meer voor wat betreft de juistheid en volledigheid van de inhoud, de beschikbaarheid en het virusvrij zijn van de websites en/of online-webshops. Aangezien dergelijke websites en/of online-webshops niet onder controle van Silhouette staan, draagt Silhouette geen verantwoordelijk voor het gebruik van deze websites en/of online-webshops. Dergelijk gebruik gebeurt volledig op eigen risico van de klant.
  10. Voor wat de beveiliging van de gegevens betreft, neemt Silhouette alle zorg in acht dewelke redelijkerwijze van haar kan worden verwacht, zonder hierbij evenwel een resultaatsverbintenis aan te gaan.
  11. De klant inspecteert de geleverde goederen direct bij de levering. De klant controleert zowel het aantal als de kwaliteit van de goederen. Indien de klant bij deze inspectie/controle gebreken en/of beschadigingen vaststelt, meldt zij deze onmiddellijk en uiterlijk binnen 24 (vierentwintig) uur na de levering, gedetailleerd en mail met ontvangstbevestiging of per aangetekend schrijven ten aanzien van Silhouette. Bij gebreke hieraan wordt de klant geacht het geleverde/in ontvangst genomen in perfecte en deugdelijke staat te hebben ontvangen zodat ieder recht van de Klant op beroep op non-conformiteit van het geleverde/uitgevoerde vervalt.
  12. Wanneer de geleverde goederen in gebruik worden genomen door de klant – in de ruimste zin van het woord – wordt het geacht te zijn geaccepteerd hetgeen geldt als definitieve en onherroepelijke goedkeuring en aanvaarding door de klant, in zijn totaliteit. Silhouette is vanaf dan niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken.
  13. Gebreken, die bij levering niet zichtbaar zijn en niet door een zorgvuldige controle vastgesteld kunnen worden, moeten door de klant binnen zeven werkdagen na constatering van de gebreken, doch in elk geval uiterlijk binnen drie (3) maanden na levering, gedetailleerd en per mail met ontvangstbevestiging of per aangetekend schrijven aan Silhouette ter kennis worden gebracht.
  14. Een eventuele rechtsvordering op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen de twee maanden na de vaststelling van het gebrek en in ieder geval binnen het jaar na de datum van de levering.
  15. Elke klacht van de klant dient eerst per mail met ontvangstbevestiging of per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt aan Silhouette waarna Silhouette minstens een periode van 1 maand moet worden verschaft om tot een minnelijke regeling te komen met de klant, alvorens een gerechtelijke procedure kan worden opgestart door de klant.
 1.  
 1. Herroepingsrecht en retourneren
  1. Herroepingsrecht
   1. De klant kan zich op navolgend herroepingsrecht beroepen wanneer de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zijnde bij een aankoop via de webshop. In dergelijk geval beschikt de klant over een wettelijke bedenkingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering van de goederen om af te zien van de overeenkomst zonder opgave van motivering.
   2. Omwille van hygiëneredenen mogen slipjes waarvan de verzegeling werd weg genomen niet worden geretourneerd, ook niet binnen de termijn van het herroepingsrecht.
   3. In geval van herroeping zijn de daaraan verbonden administratieve handelingskosten integraal ten laste van de klant.
   4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien bij goederen op bestellingen geplaatst door de klant in professionele hoedanigheid en/of voor professionele doeleinden.
  2. Indien de klant zich op het herroepingsrecht beroept, dienen de te retourneren goederen steeds vergezeld te gaan van het originele kassaticket, samen met duidelijke vermelding van naam en adres van de klant, zich in onberispelijke staat te bevinden, en worden deze enkel aanvaard indien ongebruikt, met het kaartje er aan en met de verzegeling in geval van slipjes, met alle toebehoren en in originele verpakking vergezeld van het kassaticket. In geval van gebruik, beschadigingen of afwezigheid van de verzegeling en kaartje aan het goed op de wijze zoals het werd verzonden, kassaticket en verpakking, komt het herroepingsrecht te vervallen.
  3. Retourneren
   1. Goederen die in de winkel werden aangekocht kunnen enkel worden omgeruild indien ze niet werden gepast voor de aankoop.
   2. Cadeaus kunnen binnen de acht dagen worden omgeruild in de winkel of worden omgezet in een waardebon voor het met het cadeau overeenstemmende aankoopprijs.
  4. Algemeen
   1. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling van de goederen dewelke verder reikt dan hetgeen nodig was om de aangekochte goederen te passen.
   2. In het kader van het herroepingsrecht of retourzendingen van de klant maakt Silhouette het grootste voorbehoud voor wat de kleuren van de productfoto’s en de werkelijke productkleuren betreft.
  5. De terugzendkosten van het goed worden ten laste van de klant gelegd. Van zodra Silhouette de goederen in originele staat heeft ontvangen, wordt het geld van de klant teruggestort binnen de 14 kalenderdagen op zijn/haar bankrekening.
  6. De klant kan en mag de goederen ook retourneren door deze persoonlijk binnen te brengen tijdens de openingsuren van de winkel te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 22.
  7. Artikelen waarop kortingen werden toegekend kunnen nooit worden geretourneerd.
 1. Overdracht
  1. Het is de Klant verboden om rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien over te dragen op een derde, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vanwege Silhouette.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Silhouette behoudt de auteursrechten en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Silhouette uitgewerkte ideeën, de logo’s, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, digitale downloads, teksten en software. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan de klant.
  2. Silhouette verleent aan de klant bij het gebruik van de webshop een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van de online-webshop gebruik te maken.
  3. Het is de klant verboden om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Silhouette enige software van of verbonden aan de online-webshop te decompileren.
  4. Het is de klant ten strengste verboden om de foto’s en andere door intellectuele rechten (van Silhouette of derden) beschermde elementen die op de website of webshop worden vermeld na te maken, aan te wenden voor eigen gebruik of te reproduceren zonder schriftelijke toestemming hierover vanwege Silhouette.
  5. Indien de klant een inbreuk pleegt op bovenstaande clausules aangaande de intellectuele eigendomsrechten, is Silhouette gerechtigd op een schadevergoeding van 2.000,00 EUR, dewelke vermeerderd dient te worden met 500,00 EUR per dag zolang de inbreuk duurt, behoudens indien Silhouette kan aantonen dat de werkelijk geleden schade groter is.
 1. Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst
  1. Wijziging in de juridische toestand van de Klant
   1. De overeenkomst kent van rechtswege een einde van zodra er sprake is van een gewijzigde juridische toestand in hoofde van de Klant ingevolge van een fusie, splitsing, overdracht of overname, behoudens het geval waarin Silhouette zich op schriftelijke wijze uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de overdracht van de overeenkomst in het kader van de gewijzigde juridische toestand van de Klant.
   2. De Klant behoudt zich in dergelijk geval het recht voor om de door haar geleden schade te verhalen bij de Klant.
  2. Ontbinding: Zware tekortkoming in hoofde van de Klant en faillissement
   1. Indien de Klant behoudens overmacht zich schuldig maakt aan een zware tekortkoming, waaronder, doch niet beperkt tot, het niet betalen van de factuur, dan wel het niet naleven van een van de overige verplichtingen opgenomen in deze overeenkomst, is het Silhouette toegestaan conform artikel 1184 BW, na de in gebreke blijvende partij voorafgaand per aangetekend schrijven te hebben aangemaand om de niet-nagekomen verplichtingen alsnog te vervullen binnen de week (i.e. 7 kalenderdagen), om de overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang en zonder vereiste tot voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst.
   2. Silhouette behoudt zich in dergelijk geval het recht voor om de door haar geleden schade te verhalen bij de Klant.
   3. Ingeval van een ernstig vermoeden van insolvabiliteit in hoofde van de Klant, waaronder, doch niet beperkt tot faillissement, liquidatie, gerechtelijke reorganisatie of enig andere onvermogendheid, behoudt Silhouette zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te schorsen in afwachting van een behoorlijke waarborg van solvabiliteit.
   4. Bij gebreke hieraan heeft Silhouette het recht de overeenkomst zonder verdere ingebrekestelling of verplichting tot voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang en dit zonder enige gehoudenheid tot schadeloosstelling ten aanzien van de Klant.
 1. Overmacht
  1. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van haar verplichtingen redelijkerwijze (tijdelijk) onmogelijk maakt, waaronder onder meer wordt begrepen: elke gebeurtenis waar partijen redelijkerwijze geen controle over hebben, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock-out, onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen of leveringen, uitval van systemen, ziekte onder personeel in dienst van de een der partijen of werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in het bedrijf van een der partijen, zijn onderaannemers, leveranciers of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, willekeurige (nationale of internationale) overheidsbeslissingen, internationale of nationale wetswijzigingen, epidemiëen, pandemieën enz.
   1. Partijen worden vrijgesteld van al hun verplichtingen jegens elkaar in geval van overmacht voor zolang deze overmachtssituatie duurt.
 1. Zekerheden en pand
  1. Tot waarborg van de betaling van de door de Klant aan Silhouette verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de Klant ten voordele van Silhouette in pand:
   1. Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens Silhouette (Als schuldenaar van de schuldvordering(en), erkent Silhouette uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand.
   2. Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook. Bedoelt worden onder meer vorderingen van de Klant uit handelscontracten, vorderingen van de Klant uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de Klant uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de Klant uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de Klant, vorderingen van de Klant op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de Klant in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de Klant uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de Klant op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de Klant met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief en niet limitatief.
  2. Het pand op schuldvorderingen maakt de Klant inningsonbevoegd. De Klant kan bijgevolg de schuldvordering(en) die hij ten voordele van Silhouette in pand gaf, niet meer innen te eigen bate.
  3. Silhouette is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn Klant in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de Klant die de schuldvordering(en) in pand gaf.
  4. Op eerste verzoek van Silhouette deelt de Klant alle nuttige informatie mee die Silhouette in staat stelt om tot inning van de verpande schuldvordering(en) over te gaan, waaronder in elk geval begrepen zijn: de identiteit van de debiteur(en) van de verpande schuldvordering(en), hun contactgegevens, de waarde van de verpande schuldvordering(en).
  5. Silhouette zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste. Deze inningsbevoegdheid omvat ook procesbevoegdheid.
  6. Indien de Klant nalaat om binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek van Silhouette alle nuttige informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen, houdt dit een toerekenbare niet-nakoming door de Klant uit, dewelke zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding kan geven tot een ontbinding van rechtswege van de overeenkomst lastens de Klant, onverminderd het recht van Silhouette op een forfaitaire schadevergoeding van tweehonderdvijftig (250,00) euro.
  7. Het akkoord met onderhavige algemene voorwaarden veronderstelt de toelating en het mandaat aan Silhouette om, bij gebreke aan kennisgeving binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek door Silhouette de relevante informatie omtrent de schuldvorderingen van de Klant op te vragen bij de Ontvanger van de BTW.
 1. Privacy en gegevensbescherming
  1. Silhouette verwerkt persoonsgegevens in uitvoering van overeenkomst met de klant en dit zowel voor informatieverstrekking en/of aankopen in de winkel als via de website of webshop. Dit als verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als verwerker afhankelijk van de concrete omstandigheden.
  2. Silhouette is verwerkingsverantwoordelijke in zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt voor eigen doeleinden en Silhouette hiervoor zelf de middelen bepaalt. In zoverre er persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt worden in opdracht van de klant treedt Silhouette op als verwerker.
  3. Voor de persoonsgegevens die Silhouette als verwerkingsverantwoordelijke ontvangt vanwege de klant valt Silhouette terug op de situatie waarbij de klant een overeenkomst heeft gesloten met Silhouette en de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
  4. Silhouette erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens. In die zin erkennen zowel Silhouette als de klant dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018 en deze te zullen naleven. In geval van inhoudelijke wetswijzigingen verbindt Silhouette zich er toe om het privacybeleid hierop aan te passen.
  5. Silhouette garandeert dat persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op een transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Iedere verwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt. Silhouette ziet er op toe dat de persoonsgegevens correct worden geregistreerd en geactualiseerd indien nodig.
  6. Door beroep te doen op de dienstverlening van of door aankopen te doen bij Silhouette of het bezoeken van haar website of webshop, aanvaardt de klant dat deze gegevens verwerkt kunnen worden.
  7. De door Silhouette verzamelde persoonsgegevens bestaan onder meer uit de naam, voornaam, (leverings)adres, telefoon en/of GSM-nummer, betalingsgegevens. 
  8. De persoonsgegevens die voor het uitvoeren van de bestelling worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende dienstverlening. Indien Silhouette de gegevens voor een langere periode bewaart, baseert zij zich hier ten alle tijden voor op de nodige rechtvaardigingsgronden, waaronder de wettelijke verplichtingen inzake boekhouding, aansprakelijkheid en garantie.
  9. Silhouette zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor een veilige verwerking van persoonsgegevens, zodat het risico op vernietiging, verlies, ongeautoriseerde wijziging of verwerking wordt beperkt. Dit rekening houdende met de gebruiken binnen de sector, de stand van de techniek, de aard, omvang, context van de verwerking, verwerkingsdoeleinden en de mogelijk verbonden risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokken personen. Op schriftelijk verzoek verstrekt Silhouette gedetailleerde inlichtingen over het gehanteerde veiligheidsbeleid.
  10. In het kader van de AVG heeft de betrokkene de volgende rechten met betrekking tot de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens (art. 12 t.e.m. 22 AVG): het recht op inzage, het recht op verbetering en/of aanvulling van de verzamelde gegevens, het recht om het doel van de verwerking te beperken, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht om vergeten te worden en het recht om bewaar in te dienen.
  11. Vragen en/of klachten omtrent het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens of een beroep op de rechten als betrokkene kunnen gericht worden aan Silhouette en dit via een gemotiveerd schrijven naar info@silhouette.be of per post naar 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 22. Silhouette verwerkt elk verzoek onverwijld en koppelt hier over terug binnen een termijn van 30 dagen. In bepaalde gevallen heeft  Silhouette het recht deze termijn te verlengen met twee maanden, in welk geval Silhouette de betrokkene hierover informeert binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek (art. 12.3 AVG).
  12. Silhouette garandeert dat zij de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bijhoudt om het beoogde doel te bereiken, uitgezonderd wat betreft de boekhoudkundige stavingstukken en deze inzake aansprakelijkheidsclaims, dewelke mogelijks een langere bewaartermijn rechtvaardigen volgens de wettelijke bepalingen ter zake. Overige gegevens die noodzakelijk kunnen zijn voor een adequate na-service, dan wel toekomstige dienstverlening, worden in de mate van het mogelijke geanonimiseerd bewaard zodat deze niet langer dan noodzakelijk traceerbaar zijn naar identificeerbaar personen.
  13. Wanneer de bewaring van de persoonsgegevens niet langer vereist is, zullen deze op een veilige manier worden vernietigd of verwijderd, dan wel ter beschikking worden gesteld van de betrokkene.
  14. Silhouette neemt de nodige maatregelen teneinde een verlies van data tegen te gaan. Wanneer dergelijk verlies zich evenwel zou voordoen, verbindt Silhouette er zich toe dit in voorkomend geval te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) binnen de wettelijke termijnen. Deze informatieplicht geldt enkel in zoverre het datalek grootschalig blijkt, dan wel een vergaande impact op de beveiliging met zich meebrengt.
  15. Silhouette garandeert de nodige ondersteuning aan betrokkenen om aan diens verplichtingen te voldoen, behoudens in geval van informatie die confidentieel is of omwille van een wettelijke regeling niet mag worden medegedeeld. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bij Silhouette is mevr. Nathalie Carmans (info@silhouette.be of 013/661093).  Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan u daarnaast steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (022/74.48.00) of gegevensbeschermingsautoriteit.be).
 1. Wijzigingen
  1. Wijzigingen aan eender welke bepaling van deze overeenkomst dienen het voorwerp uit te maken van een voorafgaand schriftelijk akkoord ondertekend door beide partijen.
  2. Een eventuele en evidente materiële vergissing of rekenfout (waarvan ook duidelijk is hoe de prijs wordt gevormd en tot stand komt ) ongeacht in het voor- of nadeel van betrokken partijen, kan rechtgezet worden zonder dat de uitvoering van de overeenkomst in het gedrang komt.
 1. Eigendom en risico
  1. Eigendomsoverdracht
   1. In afwijking van het gemeen recht, blijven de door Silhouette afgeleverde en/of te leveren goederen eigendom van Silhouette totdat de klant alle verplichtingen met betrekking tot de door Silhouette aan de klant krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren goederen, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst, aan Silhouette heeft voldaan. De eigendom van de goederen gaat pas over op de klant zodra deze al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan Silhouette verschuldigd is, heeft voldaan met betrekking tot de door Silhouette verrichte en/of nog te verrichten leveringen  van goederen alsmede daarmee samenhangende vorderingen, zulks onverminderd door derden verkregen rechten.
  2. Risico overgang
   1. Dadelijk nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van huidige overeenkomst, draagt de klant het risico voor alle directe en indirecte schade dewelke aan of door deze goederen voor de klant of voor derden mocht ontstaan.
  3. Vervreemdingsverbod
   1. Tot het ogenblik dat de eigendom van de geleverde goederen effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te vervreemden, te schenken, te bezwaren met enig zekerheidsrecht of op eender welke andere wijze in strijd met het eigendomsvoorbehoud daarover te beschikken.
   2. Indien de klant, in weerwil van het hierboven vermelde verbod, toch op een zodanige wijze over de geleverde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust beschikt, zal Silhouette onverwijld en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd zijn om deze goederen terug te nemen. De klant stelt desgevallend Silhouette in de gelegenheid en de mogelijkheid en machtigt Silhouette op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de plaatsen te betreden met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder waar de goederen die bezwaard zijn met het eigendomsrecht zich bevinden. Het terugnemen van de goederen die met het eigendomsrecht zijn bezwaard, zal nooit als huisvredebreuk of een ongeoorloofde recuperatie van deze goederen kunnen worden beschouwd.
   3. De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en mag deze niet gebruiken totdat de goederen integraal zijn betaald.
   4. Alle kosten, direct of indirect, die met de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gepaard gaan, worden door Silhouette bij de klant in rekening gebracht en zijn door de klant verschuldigd.
  4. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald.
 1. Nietigheid van clausules
  1. Indien krachtens een wettelijke bepaling van openbare orde of dwingend recht één van de bepalingen uit de overeenkomst of gedeelten hiervan nietig en niet-tegenstelbaar worden verklaard, heeft dit enkel een partiële nietigheid tot gevolg beperkt tot de desbetreffende bepaling, dewelke geen invloed heeft op de geldigheid van het overige zoals bepaald in de overeenkomst.
  2. Voor de nietige of ongeldige bepalingen zullen partijen op schriftelijke wijze een nieuwe bepaling inlassen dewelke zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.
 1. Afstand van recht
  1. Het feit dat Silhouette één of meer rechten uit deze overeenkomst niet uitoefent, niet laat gelden of met vertraging uitoefent of laat gelden, zal nooit kunnen beschouwd worden als een afzien van één of meer of alle van die rechten, tenzij anders geformuleerd door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van Silhouette.
  2. Indien Silhouette bij toepassing van de vorige paragraaf afstand doet van rechten of aanspraken onder de overeenkomst die hun oorzaak vinden in een in gebreke blijven of andere wanprestatie van Silhouette, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van enig ander recht onder de overeenkomst of betreffende een in gebreke blijven of andere prestatie van de Klant, zelfs indien beide gevallen grote overeenkomst vertonen.
  3. Enige afstand dient steeds beperkend geïnterpreteerd te worden en heeft slechts betrekking op de rechten en omstandigheden zoals omschreven in de schriftelijke verklaring.
 1. Vierhoekenbeding
  1. Huidige overeenkomst bevat ter zake de volledige contractuele relatie tussen partijen en vervangt alle voorgaande tussen partijen afgesloten mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en akkoorden.
  2. De bijlagen die aan deze overeenkomst worden gevoegd maken integraal deel uit van de rechtsverhouding tussen partijen en dienen geïnterpreteerd te worden als hebbende dezelfde rechtskracht en werking als de eigenlijke bepalingen van de overeenkomst.
  3. De bijlagen gelden als lex specialis. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in deze overeenkomst en de bijlagen, primeren de bepalingen uit de bijlagen.
 1. Bevoegde rechtsbank en toepasselijk recht
  1. Uitsluitend de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Silhouette is gevestigd, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de klant en Silhouette die uit de overeenkomst of de toepassing van de algemene voorwaarden voortvloeien of hiermee enig verband houden.
  2. Silhouette behoudt zich evenwel het recht voor om een geschil in te leiden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Klant.
  3. De overeenkomst, algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische Recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.
  4. De in een dergelijk geschil in het ongelijk gestelde partij zal aan de andere partij alle gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten verband houdende met de procedure vergoeden conform de wettelijke bepalingen hieromtrent.