Privacy & Cookie policy

PRIVACY POLICY

 

GABRINI BV(BA), handel drijvend onder de benaming ‘Silhouette’, met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 22, met KBO nr.: 0467.063.314.

Hierna genoemd: “Silhouette”,

Verklaart het volgende:

Silhouette verwerkt persoonsgegevens in uitvoering van de door de klant toevertrouwde opdracht, alsmede in geval van een bezoek aan de webshop (https://shop.silhouette.be/). Dit als verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als verwerker afhankelijk van de concrete omstandigheden.

Silhouette is verwerkingsverantwoordelijke in zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt voor eigen doeleinden en Silhouette hiervoor zelf de middelen bepaald. In zoverre er persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt worden in opdracht van de klant treedt Silhouette op als verwerker.

Silhouette erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens. In die zin erkennen zowel Silhouette als de klant dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018 en deze te zullen naleven. In geval van inhoudelijke wetswijzigingen verbindt Silhouette zich er toe om het privacybeleid hierop aan te passen.

Het privacybeleid evenals eventuele wijzigingen zijn ten allen tijden consulteerbaar op de webshop van Silhouette, https://shop.silhouette.be/.

Definities

Voor een goed begrip van dit privacybeleid hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 • AVG: Verordening nr. 2016/679 van de Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR genoemd;
 • Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals een naam, mailadres, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;
 • Betrokkene: De geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;
 • Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 • Verwerking: Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorsturen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: Een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Datalek: Elke inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens;

Draagwijdte privacybeleid  

 1. Contractuele relaties

Huidig privacybeleid is van toepassing op de contractuele relatie tussen Silhouette en de klant of betrokkene en geldt gedurende de gehele duur van de overeenkomst. Afwijkingen van het privacybeleid zijn in geval van een contractuele relatie tussen de klant en Silhouette enkel toelaatbaar indien ingegeven door wettelijke vereisten, dan wel na al dan niet impliciete toestemming van beide partijen. Wezenlijke wijzigingen zullen uitdrukkelijk worden medegedeeld op de webshop.

 1. Webshop

Door het consulteren van de webshop van Silhouette (https://shop.silhouette.be/) en/of door gebruik te maken van het contactformulier en/of door het aanmaken van een account, erkent de betrokkene kennis te hebben genomen van het privacybeleid en verklaart zich akkoord met het feit dat Silhouette gebruik kan en mag maken van de verzamelde Persoonsgegevens rekening houdende met de draagwijdte van het verzoek waarvoor de gegevens werden verschaft (art. 6.1.a en 6.1.b AVG).

Silhouette waarborgt in geen geval de volledigheid, correctheid en het up-to-date zijn van de op de webshop vervatte informatie, noch van de inhoud van websites van derden waar naar doorverwezen wordt.  

De verwerking van de Persoonsgegevens

Silhouette garandeert dat persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op een transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Iedere verwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt. Silhouette ziet er op toe dat de persoonsgegevens correct worden geregistreerd en geactualiseerd indien nodig.

In het kader van de goederen die door Silhouette te koop aangeboden worden, bestaan de verzamelde persoonsgegevens onder meer uit de voornaam, naam, (lever)adres, mailadres, en telefoonnummer, alsmede elke andere persoonlijke informatie die de klant of betrokkene verkiest mede te delen in diens vraag om inlichtingen of dienstverlening. Bije en aankoop via de webshop worden geen gegevens verwerkt die onder een bijzondere categorie van persoonsgegevens vallen en als gevoelig aangemerkt kunnen worden.

Silhouette bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dan wel hetgeen op grond van wettelijke plichtplegingen vereist is.

Verwerkingsgrond

Door aankopen te doen bij de webshop van Silhouette, door het bezoeken van de webshop, het aanmaken van een account of het invullen van het contactformulier op de webshop en het hierbij overmaken van persoonsgegevens erkent en aanvaardt de klant dat deze gegevens verwerkt kunnen worden (art. 6.1.b) AVG). De klant en/of de betrokkene blijft evenwel eigenaar van de ter beschikking gestelde gegevens.

Voor de persoonsgegevens die Silhouette als verantwoordelijke ontvangt vanwege de klant en die worden aangewend voor marketingdoeleinden en klantenbeheer, valt Silhouette terug op de wettelijke grondslagen van de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst en van het gerechtvaardigd belang bestaande uit de situatie waarbij de betrokkene klant is van Silhouette als gevolg van het plaatsen van een opdracht (art. 6.1.b) en f) AVG).

Voor de persoonsgegevens die Silhouette ontvangt als verantwoordelijke vanwege een lead wordt er beroep gedaan op de expliciete toestemming van de lead (art. 6.1.a) AVG).

De klant in diens hoedanigheid als betrokkene beschikt ten allen tijden over de mogelijkheid tot het wijzigen of om de gegeven toestemming terug in te trekken, in zoverre de verwerking hiervan louter gebaseerd is op diens toestemming en er door Silhouette geen andere rechtsgrond ingeroepen kan worden die de verdere verwerking van de persoonsgegevens kan rechtsvaardigen.

Verwerkingsdoeleinden

Silhouette verwerkt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Type persoonsgegevens

Doeleinden

Identificatiegegevens: Voornaam, naam, adres mailadres, gewenste producten, maten van de klant, telefoonnummer en btw-nummer

Uitvoering van de handelsactiviteiten: verkoop, aankoop en klantenbeheer (online verkoop van lingerie, strandmode, nachtmode, accessoires met verwerking in het kassasysteem en opname in eventueel orderboekje )

Identificatiegegevens: Voornaam, naam, mailadres, maat van de klant en telefoonnummer

Informering omtrent de producten, verwerken van verzoeken gericht aan Silhouette via mail, social media of via het contactformulier op de webshop.

Identificatiegegevens: Voornaam, naam, mailadres, adres

Marketingdoeleinden

Identificatiegegevens: Voornaam, naam, adres mailadres, telefoonnummer en btw-nummer

 

Financiële gegevens: rekeningnummer

Boekhoudkundige doeleinden (facturatie)

Identificatiegegevens: Voornaam, naam, adres mailadres, telefoonnummer en btw-nummer

Wettelijke verplichtingen (identificatieplicht en witwaspreventie)

 

Wanneer u de webshop van Silhouette bezoekt en desgevallend gebruik maakt van het contactformulier, is het mogelijk dat bepaalde gegevens ter beschikking gesteld dienen te worden om contactname te vergemakkelijken. Deze informatie zal uitsluitend intern worden aangewend, tenzij de betrokkene toestemming verleend om diens persoonsgegevens tevens aan te wenden voor andere doeleinden.

Wanneer u via de webshop een account aanmaakt is het eveneens mogelijk dat bepaalde gegevens verplicht dienen te worden meegedeeld om de levering en eventueel contact indien nodig mogelijk te maken. Deze informatie zal eveneens uitsluitend worden aangewend voor interne doeleinden tenzij de betrokkene toestemming verleend om diens persoonsgegevens tevens aan te wenden voor andere doeleinden.

Ook wanneer er beroep wordt gedaan op Silhouette dient zij over bepaalde persoonsgegevens te beschikken dewelke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar activiteit..

Silhouette zal bij iedere verwerking enkel die persoonsgegevens aanwenden die minimaal noodzakelijk zijn in het kader van de gevraagde dienstverlening.

Silhouette maakt daarnaast gebruik van cookies op haar webshop die bepaalde informatie van het bezoek aan de webshop kunnen registreren, waaronder ook persoonsgegevens. Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in het cookiebeleid van Silhouette, hetgeen gepubliceerd werd op de webshop, https://shop.silhouette.be.

Passende technische en organisatorische maatregelen

Silhouette zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor een veilige verwerking van persoonsgegevens, zodoende het risico op vernietiging, verlies, ongeautoriseerde wijziging of verwerking wordt beperkt. Dit rekening houdende met de gebruiken binnen de sector, de stand van de techniek, de aard, omvang, context van de verwerking, verwerkingsdoeleinden en de mogelijk verbonden risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokken personen. Op schriftelijk verzoek verstrekt Silhouette gedetailleerde inlichtingen over het gehanteerde veiligheidsbeleid.

(Sub)Verwerkers

Silhouette maakt gebruik van (sub)verwerkers, die in opdracht en onder toezicht van Silhouette persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkingen zullen ten allen tijden beperkt worden tot het strikt noodzakelijke voor het uitvoeren van de respectievelijke opdracht.

Silhouette ziet er op toe dat de door haar aangeduide (sub)verwerkers, waaronder haar medewerkers en onderaannemers, persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en zich hierbij, al dan niet contractueel, verbinden tot de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen op basis van art. 28 AVG.

De medewerkers en (sub)verwerkers van Silhouette hebben zich er daarenboven (contractueel) toe verbonden de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens in acht te nemen.

De (sub)verwerkers beslissen hierbij autonoom over de wijze waarop de persoonsgegevens verwerkt worden, rekening houdende met de risico’s verbonden aan diens expertise. Bij gebreke aan eenzelfde expertise is Silhouette als verwerkingsverantwoordelijke niet aansprakelijk voor eventuele onrechtmatige verwerkingen die ingevolge een verkeerdelijke inschatting van de (sub)verwerkers plaatsvinden. Silhouette draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid bij verlies of corruptie van data, diefstal van gegevens, virussen of andere aanvallen op de informaticasystemen en (cloud-)servers van deze (sub)verwerkers.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Behoudens in relatie tot de medewerkers en (sub)verwerkers die in het kader van de handelsactiviteiten betrokken worden, zal Silhouette geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij in geval van uitdrukkelijke toestemming, op verzoek van de betrokkene, op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of wanneer dit bij wet wordt opgelegd. In dit laatste geval stelt Silhouette de betrokkene onverwijld in kennis te stellen van het verzoek vanwege de betrokken instanties en/of overheden.

Gegevensverwerking binnen de Europese Unie

Silhouette tracht de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens te beperken tot landen binnen de Europees Economische Ruimte of tot landen die een passend beschermingsniveau waarborgen, equivalent aan het niveau gewaarborgd onder de AVG en dit privacybeleid, rekening houdende met de voorgenomen verwerking, omvang en categorie van de te verwerken persoonsgegevens, het land van bestemming en de rechtsregels die in het desbetreffende land gelden. In het geval van verwerking buiten de grenzen van verwerking buiten de Europees Economische Ruimte zal Silhouette op schriftelijk verzoek van de betrokkene verdere toelichting verschaffen.

De rechten van de betrokkene

In het kader van de AVG heeft de betrokkene de volgende rechten met betrekking tot de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens (art. 12 t.e.m. 22 AVG): het recht op inzage, het recht op verbetering en/of aanvulling van de verzamelde gegevens, het recht om het doel van de verwerking te beperken, het recht op overdraagbaarheid van gegevens, het recht om vergeten te worden en het recht om bewaar in te dienen.

Een vraag omtrent het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens of een beroep op uw rechten als betrokkene kan gericht worden aan Silhouette via een schriftelijk, gemotiveerd verzoek (per mail naar: info@silhouette.be ) of per post naar: 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 22. Silhouette verwerkt elk verzoek onverwijld en koppelt hier over terug binnen een termijn van 30 dagen. In bepaalde gevallen heeft Silhouette het recht deze termijn te verlengen met twee maanden, in welk geval Silhouette de betrokkene hierover informeert binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek (art. 12.3 AVG).

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Silhouette garandeert dat zij de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bijhoudt om het beoogde doel te bereiken, uitgezonderd wat betreft de boekhoudkundige stavingstukken en deze inzake aansprakelijkheidsclaims, dewelke mogelijks een langere bewaartermijn rechtvaardigen volgens de wettelijke bepalingen ter zake. Overige gegevens die noodzakelijk kunnen zijn voor een adequate naservice, dan wel toekomstige verkoop of dienstverlening, worden in de mate van het mogelijke geanonimiseerd bewaard zodat deze niet langer dan noodzakelijk traceerbaar zijn naar identificeerbaar personen.

Wanneer de bewaring van de persoonsgegevens niet langer vereist is, zullen deze op een veilige manier worden vernietigd of verwijderd, dan wel ter beschikking gesteld van de betrokkene.

Maatregelen in geval van een datalek

Silhouette neemt de nodige maatregelen teneinde een verlies van data tegen te gaan. Wanneer dergelijk verlies zich evenwel zou voordoen, verbindt Silhouette er zich toe dit indien nodig in voorkomend geval te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) binnen de wettelijke termijnen. Deze informatieplicht geldt enkel in zoverre het datalek grootschalig blijkt, dan wel een vergaande impact op de beveiliging met zich meebrengt.

Indien een datalek tevens een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, zal Silhouette de betrokkene hierover zonder onredelijke vertraging informeren.

Silhouette verleent volledige medewerking aan de bevoegde autoriteiten door het verschaffen van de noodzakelijke informatie en het beperken van de gevolgen van de inbreuk.

Overige bepalingen

Silhouette garandeert de nodige ondersteuning aan betrokkenen om aan diens verplichtingen te voldoen, behoudens in geval van informatie die confidentieel is of omwille van een wettelijke regeling niet mag worden medegedeeld.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens bij Silhouette is mevrouw Nathalie Carmans, info@silhouette.be . Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan u daarnaast steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (022/74.48.00) of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit dit privacybeleid, worden deze bepalingen geïnterpreteerd overeenkomstig de AVG. De nietigheid van één van de bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen uit dit privacybeleid onverlet. Indien er zich discrepanties voordoen tussen het privacybeleid en de overeenkomst afgesloten tussen Silhouette en de klant of betrokkene, primeren de bepalingen van deze laatste.

Silhouette behoudt zich het recht voor het privacybeleid aan te passen indien dit nodig zou blijken om aan diens rechten en/of verplichtingen onder de AVG te voldoen. Wezenlijke wijzigingen zullen steeds kenbaar gemaakt worden op de webshop. Het is raadzaam het privacybeleid op de webshop regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van recente wijzigingen.

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Silhouette zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die hier uit voortvloeien.

Het privacybeleid van Silhouette werd laatst gewijzigd op 10.02.2020.

 

COOKIE POLICY

I. Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

GABRINI BV(BA), handel drijvend onder de benaming ‘Silhouette’, met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 22, met KBO nr.: 0467.063.314 ( www.silhouette.be ) erkent het belang van een veilige verwerking van de aan haar toevertrouwde of ontvangen informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, en ziet er dan ook op toe dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving (de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ter vervanging van de Privacywet), de ePrivacy Richtlijn 2002/58/EC zoals geamendeerd door Richtlijn 2009/136/EC, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018.

Silhouette verklaart met betrekking tot het aanwenden van cookies dan ook het volgende:

II. Toepassingsgebied

Het cookiebeleid van Silhouette is van toepassing op de gehele webshop (https://shop.silhouette.be), alsmede op alle door Silhouette aangeboden online diensten.

III. Wat zijn cookies en waarvoor worden zij gebruikt?

De webshop van Silhouette maakt gebruik van zogenaamde “Cookies” (waaronder HTTP-cookies, web-cookies, browser-cookies).

Dit zijn kleine bestanden of data met een unieke code die worden opgeslagen tussen de browser, server en de harde schijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone wanneer u de webshop raadpleegt en die toelaten bepaalde voorkeuren, instellingen, specificaties en/of overige beperkte (persoonlijke) informatie te registreren om op deze wijze het gebruik van de webshop te ondersteunen en optimaliseren zodat u dit proces niet bij ieder bezoek aan de webshop dient te herhalen. Bepaalde cookies kunnen daarnaast aangewend worden voor analytische doeleinden of om marketing te voeren.

Belangrijk om te weten is dat cookies geen virussen of andere malware bevatten en dan ook geen kwaadaardige software of andere programma’s kunnen installeren op uw computer, laptop, tablet of smartphone.

In geval van cookies kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee categorieën van cookies: met name Eerstepartij-cookies oftewel first party cookies en Derdepartij-cookies oftewel third party cookies.

First party cookies zijn die cookies die door Silhouette zelf beheerd worden en verbonden zijn aan de domeinnaam van de webshop.

Deze cookies zullen doorgaans bedoeld zijn om de webshop te laten functioneren en bepaalde instellingen van de gebruiker te onthouden met het oog op een herhaald bezoek.

Third party cookies daarentegen zijn cookies geplaatst op de webshop van Silhouette die door derde partijen beheerd worden. Een voorbeeld van third party cookies zijn deze van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. die onder meer gebruikerservaringen en webshopactiviteit registreren voor statistische doeleinden.

Google Inc. kan de verzamelde informatie, inclusief persoonsgegevens, in bepaalde gevallen doorgeven aan derden indien zij informatie namens Google Inc. verwerken, dan wel wanneer dit het gevolg is van een wettelijke verplichting.

Onder beide categorieën kunnen zowel sessiegebonden (i.e. cookies die slechts gedurende het bezoek op de webshop actief zijn en na het beëindigen van de sessie of het sluiten van uw browser verdwijnen) als permanente cookies (i.e. cookies die gegevens opslaan op uw computer, laptop, tablet of smartphone en hier enige tijd bewaard worden) terug te vinden zijn. 

Afhankelijk van de categorie en het soort cookie worden er volgende gegevens verzameld: IP adres, browsergegevens, locatie, naam en voornaam, taal en enig andere persoonlijke informatie die de gebruiker wenst te delen tijdens het bezoek aan de webshop.

Al deze gegevens kunnen in het kader van de AVG als identificeerbare persoonsgegevens gecatalogeerd worden. Voor meer informatie rond het verwerken van persoonsgegevens kan u steeds het privacybeleid op de webshop van Silhouette raadplegen.

Voor een optimaal gebruik van de webshop ( https://shop.silhouette.be ) is het aangeraden cookies te aanvaarden of activeren op uw computer, laptop, tablet of smartphone. Silhouette streeft er immers naar om uw gebruikerservaring te verbeteren, de webshop optimaal te laten functioneren en de hier aanwezige inhoud af te stemmen op uw noden. Voor deze laatste doeleinde is het in kaart brengen van uw surfgedrag mogelijk.

De (persoons)gegevens waarvan Silhouette via first party-cookies kennis krijgt, worden daarnaast enkel intern verwerkt. Dit steeds met in acht name van de nodige vertrouwelijkheid. De persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de webshop verstrekt, bijvoorbeeld door het aanvragen van een offerte via het aanvraagformulier, worden via een veilige verbinding (SSL-certificaat) doorgestuurd tussen uw browser en de server.  Silhouette kan daarentegen geen garanties bieden voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die via third party-cookies geregistreerd worden. Hiervoor kan u dan ook best het privacy- en cookiebeleid van deze derde partij consulteren.

Indien u er toch voor opteert het gebruik van cookies te beperken of te weigeren, kan het zijn dat u bepaalde voorkeuren of gegevens bij elk bezoek aan de webshop opnieuw dient op te geven. Tevens is het mogelijk dat de toegang tot en de functionaliteit van de webpagina beperkt wordt. Voor meer informatie kan u terecht onder hoofdstuk VII.

IV. Soorten cookies

Cookies, zoals wanneer beheerd door Silhouette als door derden, kunnen doorgaans onderverdeeld worden in volgende soortcategorieën:

 • Noodzakelijke cookies: onder deze categorie vallen alle cookies noodzakelijk voor een adequaat functioneren van de webshop (vb. het registreren van het type browser om de weergave van de webshop hier op aan te passen, het verdelen van de belasting van de webshop, het faciliteren van betalingen via de webshop, het voorzien van een mogelijkheid tot reactie en/of interactie door de gebruiker);
 • Functionele cookies: hiertoe behoren cookies die geprogrammeerd zijn om de  voorkeuren van de webshopgebruiker te bewaren met het oog op het optimaliseren van de gebruikerservaring doordat de gebruiker niet verplicht wordt om diens gegevens of voorkeuren per bezoek opnieuw kenbaar te maken (vb. het bewaren van inloggegevens of taalvoorkeuren);
 • Analytische of tracking cookies: deze cookies verzamelen informatie omtrent het webshopverkeer door middel van statistieken op basis waarvan optimalisatie van de webshop mogelijk gemaakt wordt (vb. registreren en analyseren van de duurtijd van het bezoek, de bezochte pagina’s en de manier waarop een bezoeker op de webshop terecht komt);
 • Marketing of advertentie cookies: cookies van deze categorie kunnen op bepaalde webshops aanwezig zijn om een gebruikersprofiel samen te stellen waar de domeinbeheerder gebruik van kan maken om in gepersonaliseerde advertenties of reclame te voorzien afgestemd op de persoonlijke interesses en voorkeuren van de webshopbezoeker;
 • Sociale media cookies: onder deze categorie vallen cookies die een integratie en inbedding van elementen van socialenetwerksites zoals Instagram, Facebook of Youtube op de webshop mogelijk maken (vb. plugin, pixels en gelijkaardige technologieën). Het kan hierbij gaan om informatie of inhoud die bij deze derde partijen opgeslagen is en via de webshop getoond wordt;

V. Aanwezige cookies op https://shop.silhouette.be :

Cookie

Categorie

Soort

Doel

Bewaartermijn

_Ga

First party

Analytisch

Bijhouden van statistieken & hoe de gebruiker de webshop bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen.

2 jaar

_Gid

First party

Analytisch

Bijhouden van statistieken & hoe de gebruiker de webshop bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen.

60 dagen

_Gat

First party

Functioneel

Versnellen van het verzoekniveau teneinde de laadtijd voor de gebruiker in te perken

60 uur

PHPSESSID

First party

Essentieel

Gebruikersnaam van ingelogde gebruiker en 128-bits gecodeerde sleutel op te slaan. Nodig om gebruiker ingelogd te kunnen laten zonder gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw te moten ingeven

60 uur

Private_content_versio

First party

Essentieel

Voegt willekeurig, uniek nummer en tijd toe aan pagina’s met klantinhoud om te voorkomen dat ze in de cache op de server worden geplaatst

60 dagen

Persistent_shopping_cart

First party

Essentieel

Slaat de sleutel van de persistente winkelwagen op om het mogelijk te maken de winkelwagen te herstellen voor een anonieme shopper

60 dagen

From_key

First party

Essentieel

Beveiligingsmaatregel die willekeurige tekenreeks toevoegt aan alle formulierinzendingen om gegevens te beschermen tegen Cross-Site Request Forgery

60 uur

Store

Firtst party

Essentieel

Volgt specifieke winkelweergave geselecteerd door de shopper

60 uur

Login_redirect

First party

Essentieel

Behoudt de bestemmingspagina vaarnaar de klant navigeerde voordat hem werd gevraagd in te loggen

60 uur

Mage-messages

First party

Essentieel

Volgt foutmeldingen en andere meldingen die aan de gebruiker worden getoond

60 uur

Mage-cache-storage

First party

Essentieel en marketing

Lokale opslag van bezoekers specifieke inhoud die e-commerce functies mogelijk maakt

60 dagen

Mage-cache-storage_section_invalidation

First party

Essentieel

Dwingt lokale opslag van specifieke inhoudsecties die ongeldig moeten worden gemaakt

60 uur

Mage-cache-sessid

First party

Essentieel

Veroorzaakt het opschonen van lokale cache-opslag

60 uur

Product-data-storage

First party

Essentieel

Slaat configuratie op voor productgegevens met betrekking tot recent bekeken/vergeleken producten

60 uur

User_allowed_save_cookie

First party

Essentieel

Geeft aan of shopper toestaat dat cookies worden opgeslagen

1 jaar

Mage-translation-storage

First party

Essentieel

Slaat vertaalde inhoud op wanneer klant hierom vraagt

60 uur

Mage-translation-file-version

First party

Essentieel

Slaat de bestandversie van vertaalde inhoud op

60 uur

Section_data_ids

Third party

Marketing en analytisch

Slaat klant specifieke informatie op betreffende de door de klant geïnitieerde acties

60 uur

Recently_viewed_product

Third party

Marketing en analytisch

Slaat product ID’s op van recent bekeken producten voor eenvoudige navigatie

60 uur

Recently_viewed_product_previous

Third party

Marketing en analytisch

Slaat product ID’s van recent eerder bekeken producten op voor eenvoudige navigatie

60 uur

Recently_compared_products

Third party

Marketing en analytisch

Slaat product ID’s op van recent vergeleken producten

60 uur

Recently_compared_product_previous

Third party

Marketing en analytisch

Slaat product ID’s op van eerder vergelijken producten voor eenvoudige navigatie

60 uur

Silhouette tracht de aanwezige cookies naar best vermogen te monitoren en deze lijst te actualiseren waar nodig. Mochten er toch nog bijkomende cookies waarneembaar zijn op de webshop, neem dan zeker contact op met Silhouette (info@silhouette.be voor meer inlichtingen, dan wel met de derde partij van wie deze cookies afkomstig zijn.

VI. Rechten van de betrokkene

In het kader van de AVG heeft iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens verzameld worden volgende rechten (art. 12 t.e.m. 22 AVG):

 • Recht op inzage;
 • Recht op rechtzetting;
 • Recht op beperking van verwerkingen;
 • Recht op bezwaar;
 • Recht op gegevenswissing;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Voor meer informatie over uw rechten als betrokkene en de mogelijkheden om hierop een beroep te doen kan u steeds terugvinden in het privacybeleid op de webshop van Silhouette.  

Silhouette behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan een verzoek gebaseerd op de rechten zoals hierboven uiteengezet indien (a) de verzoeker geen betrokkene is, (b) de betrokkene een rechtspersoon is, (c) het verzoek betrekking heeft op noodzakelijke of verplichte (technische) cookies waarvoor geen toestemming van de betrokkene vereist is of (d) het verzoek betrekking heeft op cookies die enkel op anonieme wijze informatie registreren.

Silhouette tracht uw verzoek zo spoedig mogelijk te verwerken en tracht hierover terug te koppelen binnen een termijn van 30 dagen. In bepaalde gevallen beschikt Silhouette over het recht de vooropgestelde termijn te verlengen mits voorafgaande informering van de betrokkene (artikel 12.3 AVG). 

VII. Het beperken of blokkeren van cookies

Wenst u een wijziging aan te brengen in de toegestane cookies, het gebruik van cookies helemaal af te wijzen of reeds bestaande cookies te verwijderen, dan kan u uw voorkeur kenbaar maken tijdens het bezoek aan de webshop via de aanwezige cookiebanner. In de mate van het mogelijke wordt u de mogelijkheid verschaft om uw voorkeur per type cookie weer te geven, behoudens wanneer uw toestemming hiervoor niet mogelijk is gelet op het type cookie. Eenmaal u uw voorkeur heeft doorgegeven, wordt deze keuze onthouden bij volgende bezoeken aan de webshop en/of applicaties door het gebruik van een functionele cookie.

Daarnaast is het in bepaalde omstandigheden mogelijk de aanwezige cookies te blokkeren door middel van het aanpassen van uw browserinstellingen. De wijze waarop dit kan gebeuren is afhankelijk van het type browser dat u hanteert.

De specifieke cookies van Google Analytics, waarbij er gegevens van uw webshopbezoek geregistreerd en doorgegeven worden aan Google Inc., kan u steeds beperken door het installeren van een zogenaamde “opt-out browser add-on” (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Let wel: het gebruik door Silhouette van noodzakelijke en/of functionele cookies kan niet worden uitgeschakeld daar dit de werking van de webshop kan compromitteren en zijn aldus niet onderhavig aan toestemming van de webshopbezoeker. Ook wanneer er op anonieme wijze persoonsgegevens verzameld worden, is er geen toestemming vereist.

VIII. Gegevensbeschermingsbeleid van Silhouette

Naast het gebruik van cookies op de webshop, kan er door Silhouette ook op een andere wijze persoonsgegevens verzameld worden. Bijvoorbeeld wanneer u als gebruiker een verzoek tot richt via het contactformulier. Deze handeling gaat uit van uw toestemming tot het verwerken van de opgegeven persoonsgegevens (artikel 6.1. a) AVG).

Om die reden raden wij aan tevens het privacybeleid op de webshop van Silhouette te consulteren. Hier wordt nader ingegaan op de verzamelde persoonsgegevens, de doelstelling, de draagwijdte van het gebruik, de gehanteerde bewaartermijn en uw rechten als betrokkene.

IX. Wijziging van het cookiebeleid

Silhouette behoudt zich het recht voor haar cookiebeleid op elk ogenblik aan te passen wanneer er zich wijzigingen aan de webshop voordoen die een invloed hebben op de aanwezige cookies of wanneer dit vereist is in het kader van de geldende wetgeving ter zake.

Wijzigingen zullen steeds gepubliceerd worden op de webshop (https://shop.silhouette.be ) en zijn geldig vanaf deze publicatie. Indien uw instemming met de voorziene wijziging vereist is, zal u hier uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht worden.

X. Toepasselijk recht

Huidig cookiebeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Silhouette zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die uit het cookiebeleid zouden kunnen voortvloeien, onverminderd het recht van Silhouette om de kwestie aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats van de betrokkene.

XI. Vragen of opmerkingen?

Silhouette tracht u in haar beleid op een zo transparant mogelijke wijze wegwijs te maken in het gebruik van cookies op de webshop. Heeft u toch nog vragen, opmerkingen of klachten na het lezen van dit cookiebeleid? Neem dan gerust contact op met Silhouette op één van volgende wijzen:

Silhouette stelt alles in het werk om uw vraag of opmerkingen zo spoedig mogelijk te beantwoorden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor meer informatie of klachtenbehandeling kan u daarnaast ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in België te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (022/74.48.00) of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Het cookiebeleid van Silhouette werd laatst gewijzigd op 10.02.2021